19/10/2021 83 Lượt xem 2.00

Diễn đàn “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Ngày 14/10/2021 Khối các Chi bộ Văn phòng Đông Hà tổ chức sinh hoạt Diễn đàn 2 với chuyên đề “Thực hiện Nghị quyết số 35-CT/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Bá Linh (cầm mic) phổ biến mục đích, ý nghĩa của diễn đàn

Những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, với mục đích bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, bóp méo sự thật lịch sử, vu cáo Việt Nam "đàn áp dân chủ, tôn giáo, vi phạm nhân quyền", kích động tư tưởng ly khai, hận thù dân tộc, mong muốn thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta... Trước tình hình đó Trung ương đảng đã ban hành Nghị quyết số 35-CT/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tại Diễn đàn, đảng viên các chi bộ tích cực tham gia thảo luận với nhiều ý kiến khác nhau như: Khắc phục tình trạng ngại khó của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái về công tác phòng, chống dịch của Việt Nam”; “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; trách nhiệm, nhiệm vụ của Cán bộ, Đảng viên trong việc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay; đảng viên gương mẫu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, tạo niềm tin, toàn dân đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng từng bước vượt qua đại dịch Covid-19. Nội dung của các ý kiến đã làm rõ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nêu rõ thực trạng của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng của cán bộ, đảng viên; khẳng định được sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp đối với đảng viên, các tổ chức Đảng trong thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW,...

Đảng viên phát biểu ý kiến tại diễn đàn

 

Đồng Chí Nguyễn Thanh Hùng Bí thư Đảng Bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị phát biểu tại Diễn đàn. Đồng chí khẳng định việc tổ chức sinh hoạt diễn đàn như thế này rất hay, đã phát huy được tinh thần trí tuệ của mỗi cá nhân cũng như của cả tập thể, các chi bộ cần phát huy và tăng cường số lượng diễn đàn trong năm. Tại diễn đàn đã có rất nhiều ý kiến hay đánh giá được thực trạng của công cuộc đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bản chất của công cuộc này là bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng chí đã liên hệ với công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại Công ty  và đề nghị  đảng viên, CBCNV luôn phải biết hi sinh vì tập thể vì lợi ích dân tộc, quốc gia; đảng viên phải tuyệt đối trung thành nền tảng tư tưởng của Đảng đồng thời  tuyên truyền để mọi người xung quanh nhận thức rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch,...

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại diễn đàn

Đồng chí Nguyễn Bá Linh Bí thư Chi bộ Tài chính - Kế toán thay mặt chủ trì diễn đàn đã tiếp tiếp thu các ý kiến, các giải pháp trong việc “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Thông qua diễn đàn này đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền để cán bộ, Đảng viên nhận thức rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tương của Đảng.

Trần Văn Hùng + Hoảng Thị Thảo Vân

1

THƯ CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH HĐQT EVNGENCO2 NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 [...]

20/10/2021

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
10

Tổng truy cập
Tổng truy cập
197,759